Mobilarena villkor

Villkor gäller från 2016-03-23 och tills vidare.

Dessa villkor gäller mellan Mobilarena och dig som använder dig av Mobilarenas tjänster.

1. Vem är vem?
1.1 När vi i dessa villkor använder begreppen:
(a) ”Mobilarena”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”, ”vårt”, ”våra”, menar vi Mobilarena Norden AB (org nr: 556815-5146), verksam under varumärket Mobilarena.
(b) ”du”, ”dig” eller ”din”, ”ditt”, ”dina”, menar vi dig som är vår kund, fysisk myndig person.
(c) ”operatören”, ”3” menar vi HI3G Access AB (org nr: 556593-4899).
1.2 Vi tillhandahåller 3s tjänster och agerar för operatörens räkning.

2. Ditt avtal samt giltighetsperiod
2.1 Ditt avtal med Mobilarena om att vi ska tillhandahålla tjänster kallas i fortsättningen ”Avtalet”.
2.2 Avtalet är bindande för dig när du undertecknat det, tagit emot produkterna eller du börjat använda produkten eller tjänsterna. Detta utifrån vad som sker först.
2.3 Bindningstiden är, om inget annat anges, tjugofyra (24) månader och avtalet löper därefter tillsvidare. Avtal med Bindningstid kan inte sägas upp så att det upphör under Bindningstiden. Däremot kan du när som helst under Bindningstiden (dock senast trettio (30) dagar innan den går ut) meddela 3 att du vill att Avtalet ska upphöra vid Bindningstidens utgång. Om du inte säger upp Avtalet övergår det vid Bindningstidens utgång till ett tillsvidare Avtal med trettio (30) dagars uppsägningstid.
2.4 Om du som privatkund slutit avtal med Mobilarena på distans t.ex. utanför Mobilarenas affärslokaler så har du enligt lag ångerrätt. Om du ångrar ett sådant avtal ska du meddela Mobilarena detta inom 14 dagar (ångerfrist) från det att avtalet ingicks. Detta kan göras både genom telefon (0757-60 66 60) eller via mail (kundservice@mobilarena.se) Inom 14 dagar efter sådant meddelande ska du sända tillbaka varan/varorna till Mobilarena. Det går även bra att använda det standardformulär för återköp som finns på www.mobilarena.se. Om du väljer att ångra ett avtal inom ångerfristen står du för eventuell fraktkostnad samt har ansvar för att varan/varorna återkommer till oss i oförändrat skick. Om varan/varorna är öppnad, skadad eller förändrad är du skyldig att stå för den kostnad som värdeminskningen innebär för Mobilarena (upp till 100%).

3. Betalning och betalningsansvar
3.1 Faktureringen sköts av operatören och du ska betala avgifter enligt den vid avtalstillfället gällande prislistan. Du ska betala alla avgifter för användning av produkterna och tjänsterna som påförs ditt abonnemang oavsett om du konsumerat alla röstminuter, SMS/MMS eller datamängd i ditt abonnemang. Om någon, med eller utan din tillåtelse, använder abonnemanget är du betalningsskyldig för avgifter som påförs ditt abonnemang om du lämnat ifrån dig SIM-kort, PIN-kod eller säkerhetskoder till någon annan, eller du genom grov vårdslöshet givit någon tillgång till SIM-kort eller PIN- kod. Om SIM-kortet förlorats, tappats bort, blivit stulet, eller om du misstänker att någon haft tillgång till din PIN-kod eller dina säkerhetskoder, ska du omedelbart vid upptäckten kontakta 3s kundservice så att operatören kan spärra SIM- kortet. Transaktioner som görs efter det att du gjort en sådan anmälan är du betalningsskyldig för bara om du handlat bedrägligt.

3.2 Faktureringen som sköts av operatören påbörjas normalt inom trettio (30) dagar efter att du tagit emot produkterna eller börjat använda tjänsterna. Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde ha upptäckts. En faktura innefattar normalt den samlade betalningen för din förbrukning och de eventuella avgifter som debiterats dig sedan förra fakturan. Faktureringen sker, om inget annat är överenskommet, varje månad.

3.3 Eventuella skatter som t.ex. moms, ska betalas av dig och läggs på fakturan.
3.4 Det belopp som ska betalas anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit 3 tillhanda. Betalningen ska vara 3 tillhanda senast på fakturans förfallodag. Om du inte betalar i tid har 3 rätt att ta ut påminnelseavgift och inkassokostnad samt dröjsmålsränta enligt lag. Om du trots påminnelsen inte betalar fakturan har 3 rätt att stänga av eller begränsa tjänsterna.

4. Garanti, service och reklamation.
4.1 Produkter i form av mobiltelefoner, datorer, handdatorer och modem har (2) års garanti förutom Apple produkter som har ett (1) års garanti. Övriga tillbehörsprodukter har sex (6) månaders garanti. Ett garanti/serviceärende kan ta upp till sex (6) veckor. För mer information om hur ett garanti/serviceärende går till hittar du på www.mobilarena.se. För snabbast hjälp kan du ta kontakt direkt med tillverkaren, telefonnummer och information för dessa finns på www.mobilarena.se.
4.2 Du har som konsument en obligatorisk reklamationsrätt på tre (3) år på alla produkter som du erhållit från Mobilarena. Du får inte åberopa att varan är felaktig, om du inte lämnar Mobilarena meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

5. Övriga bestämmelser
5.1 Om tvist har uppstått som inte kan lösas med Mobilarena eller 3 kan du vända dig till Telekområdgivarna (avseende tjänster) eller konsumentrådgivaren i din kommun för opartisk rådgivning. Allmänna reklamationsnämnden kan inom 6 månader pröva tvist mellan näringsidkare och konsument, om det omtvistade beloppet överstiger 1000 kr.

 

Klicka på länken nedan för att komma till standardformuläret för utövande av ångerrätt.

angerblankett-2015-konsumentverket